Menu

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem sprzedaży przed złożeniem zamówienia w naszym sklepie oraz o przechowanie go razem z zamówieniem do wykorzystania w przyszłości.

 

1. Zakupy w sklepie internetowym

1.1 Sklep internetowy jest platformą do sprzedaży wszystkich towarów wystawionych w naszej witrynie internetowej. Witryna jest własnością LAMPE TEXTILES NV, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 8700 Tielt i głównym miejscem prowadzenia działalności w BE-8700 Kanegemstraat 29, zarejestrowanej w Belgii pod numerem BE 0434.792.107, odtąd określanej jako: “my” (lub “nas” / “nasz”). W przypadku pytań prosimy o kontakt drogą mailową: info@squid.be lub telefoniczną: +32 51 49 20 00.

1.2 Treść stron niniejszej witryny internetowej (Strony) służy wyłącznie do przedstawienia ogólnych informacji i korzystania z niej w podstawowym zakresie. Treść ta może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 

1.3 Umowa podlega prawu do odstąpienia od umowy (patrz warunek 6 poniżej).

1.4 Prosimy pamiętać, że złożenie zamówienia na stronie internetowej nakłada na składającego zamówienie obowiązek zapłaty.

1.5 Zachowujemy prawo do rozwiązania umowy w przypadku nieotrzymania zapłaty za towary w postaci całej wymaganej kwoty (zgodnie z warunkiem 3.1).

1.6 Żaden punkt niniejszego Regulaminu nie narusza ustawowych praw klienta określonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Opis towarów i ich cena

2.1 Na naszej stronie internetowej można znaleźć towary wraz z opisem i ceną.

2.2 Ceny produktów publikowane na stronie internetowej obejmują podatki, ale nie obejmują kosztów dostawy (o ile nie wskazano inaczej). Koszty przesyłki zostaną dodane do całkowitej należnej kwoty i będą do wglądu w koszyku.

2.3 Czynimy wszelkie starania aby ceny widniejące na naszej stronie były cenami faktycznymi w chwili składania zamówienia. Jeśli w przeciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia wykryją Państwo błąd w wycenie który będzie dotyczył części lub całości zamówienia, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta (nr tel. oraz adres mailowy – patrz warunek 1.1); my także, ze swojej strony niezwłocznie powiadomimy Państwa o ewentualnym błędzie. W takim wypadku będą Państwu zaoferowane następujące opcje:

2.3.1 anulowanie zamówienia na błędnie wycenione produkty i ponowne potwierdzenie zamówienia na produkty wycenione prawidłowo;

2.3.2 złożenie zamówienia na inne produkty;

2.3.3 anulowanie całości zamówienia; jeśli w przeciągu 14 dni od otrzymania oferty z naszej strony nie wybiorą Państwo jednej z wyżej wymienionych opcji (od 2.3.1 do 2.3.3) będziemy uważali, że wybrali Państwo opcję 2.3.3 i Państwa zamówienie będzi automatycznie anulowane. W takim przypadku zostanie Państwu automatycznie zwrócona należność wpłacona za błędnie wycenione produkty.

2.4 W sytuacjach gdy zostały zamówione produkty alternatywne ze względu na brak towaru czy w wyniku błędnej wyceny produktów są one ponownie zamówione w prawidłowej cenie, Państwa zamówienie oraz jego dostawa będą zawsze podlegać warunkom Regulaminu (dla zamówień złożonych przez stronę internetową i wszystkich innych).

 

3. Płatność

3.1 Płatność za towary oraz ich dostawę może być dokonana za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa/debetowa może zostać obciążona już w momencie złożenia zamówienia.

 

4. Dostawa / dostępność produktów

4.1 Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo oczekiwany czas realizacji zamówienia. Prosimy zauważyć, że jest to jedynie wartość szacunkowa i nie bieżemy odpowiedzialności jeśli czas realizacji zamówienia okaże się inny.

4.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty poniesione z tytułu opóźnionej dostawy. Proponujemy odłożyć umawianie się z instalatorami do momentu kiedy otrzymają Państwo towar.

 

5. Ryzyko / Tytuł

5.1 Prawo własności towarów przechodzi na Państwa dopiero w momencie kiedy otrzymamy pełną pełną zapłatę (wszystkich należności) w odniesieniu do:

5.1.1 towarów, oraz

5.1.2 wszystkich innych opłat należnych a wynikających z innych zobowiązań wobec nas.

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy. Zwroty.

6.1 Przez 14 dni kalendarzowych od otrzymania towaru zachowują Państwo prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez podawania przyczyny (okres odtąd zwany “Okresem Odstąpienia”).

6.2 Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta (numer telefonu w punkcie 1.1). Będą Państwo poproszeni o podanie szczegółów zamówienia (np. numer zamówienia etc.).

6.3 Po odstąpieniu od umowy drogą telefoniczną otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem anulowania umowy (na adres, który nam Państwo wcześniej podali).

6.4 Za wyjątkiem zwrotu towarów uszkodzonych lub niezgodnych z opisem Klient ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z odesłaniem towarów do Lampe Textiles poprzez wybranego przez siebie dostawcę. Towar powinien być niezwłocznie (lub w przeciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia nas o odstąpieniu) wysłany w stanie nienaruszonym (nie noszącym znamion użycia) na adres: Lampe Textiles, Kanegemstraat 29, 8700 Tielt, Belgia. Jeśli towary zostały dostarczone do Państwa domu przez Firmę Partnerską, można zorganizować również zwrot towaru tą samą drogą, w takim wypadku należy powiadomić Firmę Partnerską o zwrocie w trakcie Okresu Odstąpienia, Firma obciąży Państwa opłatą w wysokości.

6.5 Bez zbędnej zwłoki dokonamy zwrotu każdej należności, nie później niż 30 dni od momentu poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od umowy.

6.6 Za wyjątkiem zwrotu towarów uszkodzonych lub niezgodnych z opisem, jeśli towar zostanie odesłany niezgodnie z warunkami Umowy, będą Państwo obciążeni kosztami poniesionymi przez nas w związku z faktem, że warunki Umowy nie zostały dotrzymane.

 

7. Gwarancja

7.1 Gwarantujemy, że każdy produkt zakupiony poprzez naszą stronę internetową jest dobrej jakości i nadaje się do celów, do których towary tego samego rodzaju są normalnie stosowane.

7.2 Reklamacje dotyczące otrzymanych produktów (np uszkodzenia, wady, towary zaginione etc.) prosimy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (nr tel. w punkcie 1.1). Skarga zostanie przez nas rozpatrzona z zachowaniem wszystkich praw przysługujących Kupującemu.

7.3 Na naszej stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji. Udzielona gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa klienta określone obowiązującymi przepisami prawa.

 

8. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Państwa jako konsumentów za jakiekolwiek straty wynikłe z kosztów pozyskania zastępczych produktów w przypadku gdy:

8.1.1 nie nastąpi ze strony naszej, naszych pracowników czy agentów żadne naruszenie istniejącego porządku prawnego;

8.1.2 straty powyższe nie stanowią racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia istniejącego porządku prawnego.

8.1.3 zwiększenie straty lub szkody zostało spowodowane naruszeniem przez Państwa istniejącego porządku prawnego.

8.1.4 strata lub szkoda / koszty pozyskania zastepczych produktów wynikły z użytkowania lub niewłaściwego użytkowania strony internetowej lub w następstwie użytkowania zakupionych produktów lub otrzymanych wiadomości lub transakcji dokonanych przez stronę internetową lub wynikających z nieuprawnionego dostępu do lub dokonywania nieuprawnionych zmian w transmisji danych lub jakiejkolwiek informacji zawartej na stronie, nawet w przypadku gdy zostaliśmy uprzedzeni o możliwości takich szkód.

8.2 Wszelkie informacje dotyczące montażu i konserwacji SQUID są umieszczone na naszej stronie internetowej.

 

9. Wizerunki produktów

Wizerunki produktów mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą różnić się od produktu fizycznego z powodu różnic w oprogramowaniu przeglądarki, ustawień aparatu czy monitora etc. Wszystkim Klientom radzimy podjęcie decyzji wyboru koloru po zapoznaniu się z próbnikiem tkanin dostępnym na stronie internetowej lub u naszych sprzedawców.

 

10. Zrzeczenie się praw

Zrzeczenie się (wyraźne lub dorozumiane) egzekwowania naszych praw wyszczególnionych w tej umowie będzie stosowane bez uszczerbku dla egzekwowania tych praw w przyszłości.

 

11. Force Majeure

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia czy niedotrzymanie zobowiązań jeśli wynikną one z działania wydarzeń i okoliczności znajdujących się poza naszą kontrolą, w szczególności siły wyższej, strajków, lokautów, wypadków, wojny, ognia, awarii maszyn lub niedostatecznych dostaw lub braku surowców naturalnych; będziemy uprawnieni do uzasadnionego przedłużenia tych zobowiązań.

 

12. Wyłączenie postanowień Regulaminu

Jeśli którekolwiek postanowienie tego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, zostanie ono oddzielone od Regulaminu przy pozostałe postanowienia Regulaminu będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.

 

13. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Warunki sprzedaży towarów podlegają odpowiednim przepisom prawa belgijskiego, wszystkie spory prawne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd z siedzibą w Ghent.

 

14 Nasze prawo do zmian postanowień Regulaminu

14.1 Zachowujemy prawo do okresowej nowelizacji postanowień Regulaminu.

14.2 Z chwilą złożenia zamówienia w naszym sklepie zaczynają Państwo podlegać postanowieniom Regulaminu o ile regulacje te nie zostaną zmienione mocą przepisów prawa lub w wyniku działania władzy publicznej, w takim wypadku zmiana będzie również dotyczyła Państwa poprzednich zamówień. 

 

Data wejścia w życie, modyfikacje

Zachowujemy prawo aby według własnego, wyłącznego uznania, wprowadzać zmiany, modyfikować oraz usuwać fragmenty Regulaminu. Prosimy o regularne sprawdzanie treści Regulaminu tak, aby byli Państwo zapoznani z jego aktualną wersją. Dalsze korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest tożsame z akceptacją zmian wprowadzonych w jego treści. Nie będą wprowadzane zmiany z mocą wsteczną, ani żadne dane personalne nie będą użyte bez wyrażonej przez Państwa zgody. Polityka niniejsza została sformułowana i obowiązuje od 15 stycznia 2013.

 

Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań lub życzeń dotyczących naszej polityki, bądź chęci aktualizacji danych prosimy o kontakt:

LAMPE TEXTILES NV - division Squid 
Kanegemstraat 29, 8700 Tielt
Belgium
Tel. +32 51 49 20 00

Zapraszamy także do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.